Spoločnosť Maršo-SK, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MARŠO-SK, s.r.o., Štúrova 49, 902 03 Pezinok, prevádzka Šenkvická cesta 24, 902 01 Pezinok, IČO: 44 420 145, IČ DPH: SK2022697270, spoločnosť zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka 54913/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
marsosk@marsosk.sk, tel.: 0905/649 486
poštová adresa:

MARŠO-SK, s.r.o., Štúrova 49, 902 03 Pezinok

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK SK35 0900 0000 0050 5807 7468
BIC: GIBASKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139

1.2 „Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť MARŠO-SK, s.r.o., Štúrova 49, 902 03 Pezinok, prevádzka Šenkvická cesta 24, 902 01 Pezinok, IČO: 44 420 145, IČ DPH: SK2022697270, spoločnosť zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka 54913/B

1.3 „Kupujúcim“ sa rozumie subjekt, fyzická či právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a subjekt verejného práva.

1.4 „E-shopom“ sa rozumie internetový obchod Predávajúceho dostupný pre Kupujúcich na internetovej stránke: www.marsosk.sk

1.5 „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim a ktorej súčasťou sú tieto VOP.

1.6 „Tovarom“ sa rozumie tovar ponúkaný Predávajúcim.

1.7 „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho urobená niektorým zo spôsobov uvedených čl. 1, ods. 1 týchto VOP.

1.8 „Cenou“ sa rozumie cena Tovaru podľa konkrétnej Objednávky stanovená na  základe aktuálneho cenníka Predávajúceho uvedeného pri jednotlivých Tovaroch v E-shope alebo v aktuálnom tlačenom katalógu.

1.9 „Osobným údajom“ sa rozumie názov, meno, priezvisko, adresa, IČO, telefón, fax, e-mail a IP adresa Kupujúceho.

1.10 „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY – OBJEDNANIE TOVARU

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho, osobne alebo telefonicky.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 7 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

2.7 Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke alebo v katalógu. O anulovaní objednávky z dôvodu očividnej chyby bude klient informovaný telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú klient uviedol na účely kontaktu s ním.

3. CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru, cenu za dopravu vypočíta predajca a túto cenu oznámi kupujúcemu pred zrealizovaním objednávky. V cene dopravy je zahrnuté aj balné.

4. PLATBA ZA TOVAR

Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci zálohovú faktúru, ktorú pošle spolu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  • prevodným príkazom zo svojho účtu,
  • priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  • platbou na Slovenskej pošte,
  • za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  • kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.
  • v prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.
  • náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Platba je možná iba v EUR.
Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu formou e-mailu po doručení tovaru.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.2 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.3 Pred dodaním tovaru kontaktujeme zákazníka telefonicky deň vopred.

Formy dopravy:

  • Nákladná Kuriérska služba
  • Osobný odber

Ďalšou možnosťou prevzatia tovaru je osobný odber na prevádzke Šenkvická cesta 24, Pezinok.

6. ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1 Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

6.2 Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.3 Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.4 Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách.

6.5 Kupujúcemu zaniká záruka ak bude vykonaný zásah do tovaru.

6.6 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi ( najmä doklad o kúpe ) na reklamačné oddelenie MARŠO-SK, s.r.o., Šenkvická cesta 24, 902 01 Pezinok.

6.7 K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave.

6.8 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné.

6.9 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci,  ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.10 Predávajúci vydá o vybavení reklamácie doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy kupujúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie.

6.11 Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.

7. VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

7.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: Podľa zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci  právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. Ďalšie prípady odstúpenia a lehoty pre spotrebiteľa sú upravené v § 12 predmetného zákona. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.1, kupujúci je povinný tovar predávajúcemu vrátiť zaslaním do sídla predávajúceho. Súčasne platí, že tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho, ak sa strany nedohodnú inak

7.2 V prípade vrátenia poškodeného alebo opotrebovaného tovaru alebo tovaru bez sprievodných dokladov a príslušenstva je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky, ktoré je oprávnený započítať oproti kúpnej cene ( s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád ).

7.3 Na základe dohody predávajúceho a kupujúceho a v súlade s týmito VOP nie je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predmetom zmluvy je tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Takýmto tovarom je napr. rezaný parapet na mieru, farbený parapet na zákazku. b) tovar, ktorý nie je možné vrátiť v pôvodnom stave dodania ( najmä tovar zjavne poškodený, tovar zjavne užívaný, bez pôvodného originálneho obalu ).

7.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

8. ZÁVREČNÉ USTANOVENIA

8.1 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

8.3 Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

8.5 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

košík Košík